Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky

Reklamace

Horáčková Monika: +420 736 752 320, monika.horackova‌‌M‌‌hildinganders.com

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto reklamačné podmienky boli vypracované v zmysle zák. č. 40/1964 Z.z., občiansky zákonník ("OZ"), v prípade predaja spotrebiteľovi i v zmysle zák. č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení ("OOS") a v prípade predaja kupujúcemu v rámci jeho podnikateľskej činnosti i v zmysle zák. č. 513/1991 Z.z., obchodný zákonník a vzťahujú sa na kúpne zmluvy na tovar zakúpený v prevádzkach predávajúceho, prípadne na iné zmluvy uzavreté s predávajúcim.

1.2 Predávajúcim je spoločnosť Hilding Anders Česká republika a.s., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby, so sídlom Dolné Rudiny 3, Žilina, PSČ 010 01, IČ: 37 902 598, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Po, vložka 10226/L, (ďalej iba „Predávajúci").

1.3 Tovarom sa rozumie všetok tovar, ktorého výrobcom alebo predajcom je predávajúci.

1.4 Kupujúci je povinný zoznámiť sa s týmito reklamačnými podmienkami pred uzavretím kúpnej zmluvy, pričom uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru súhlasí s týmito reklamačnými podmienkami.

1.5 Kupujúci je povinný po celú dobu používania zakúpeného tovaru venovať dostatočnú pozornosť základným pravidlám používania tohoto tovaru. Obzvlášť je potrebné zvážiť všetky faktory nepriaznivo ovplyvňujúce plnú funkčnosť a životnosť výrobku, ako napr.: nadmernú intenzitu používania výrobku, používanie výrobku k nevhodnému účelu, a pod. Zároveň ďalšou nutnou podmienkou na zachovanie dobrého stavu tovaru a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je potrebné si uvedomiť, že nesprávna, nevhodná alebo nedostatočná údržba tovaru podstatne skracuje jeho plnú funkčnosť a životnosť, pričom s odporučenou údržbou a ošetrovaním tovaru je kupujúci oboznámený v návode na použitie, ktorý je súčasťou dodávky tovaru.

1.6 Pred prvým použitím tovaru predávajúci odporúča si riadne preštudovať tieto reklamačné podmienky, vrátane príslušného návodu na použitie. V prípade používania tovaru v rozpore s návodom na použitie, zodpovedá kupujúci za vady vzniknuté týmto neodborným zachádzaním, resp. zachádzaním a používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté týmto neodborným zachádzaním, resp. zachádzaním a používaním tovaru v rozpore s návodom na použitie, ako aj za vady uvedené v odst. 2.3. týchto reklamačných podmienok.

2. Základné podmienky uplatnenia vád tovaru

2.1. Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má zákazník právo túto vadu reklamovať.

2.2. Vadou sa rozumie zmena (vlastnosti) tovaru, ktorej príčinou sú výrobné vady alebo vady materiálu použitého na výrobu tovaru.

2.3. Za vadu sa nedá považovať zmena (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla počas záručnej doby v dôsledku jeho bežného opotrebenia (okrem iného vyblednutím alebo zmenou farieb, zvlnením materiálu, a pod.), mechanického poškodenia, nesprávneho používania, nedostatočnej alebo nevhodnej údržby, prípadne nevhodného skladovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku akéhokoľvek poškodenia užívateľom, či treťou osobou alebo iného nevhodného zásahu, ďalej v dôsledku používania tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami prostrediu na používanie tovaru, a pod. Podobne za vadu sa nedá považovať vada spôsobená prírodnými živlami, ako vyššou mocou, vada vzniknutá nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s návodom na použitie alebo vada vzniknutá dodatočnou úpravou akoukoľvek osobou odlišnou od predávajúceho, a pod. Za vadu sa nedá ďalej považovať preležanie (deformácia), ktoré nepresahuje 13% z celkovej výšky matraca podľa STN 911004, ďalej drobné odchýlky poťahových látok vo farebnom tóne proti vzoru látok, žmolkovanie poťahu, spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, a pod.

2.4. Základným predpokladom riadnej reklamácie je predloženie dokladu o kúpe tovaru (faktúra alebo pokladničný doklad), reklamovaného tovaru, dodacieho listu a prípadne záručného listu (najmä pri záruke dlhšej ako 24 mesiacov).

2.5. Reklamovaný tovar musí byť kompletný a v úplnom stave, musí byť v hygienicky prijateľnom stave (tzn. akokoľvek neznečistený, suchý, hygienicky nezávadný, a pod.), pokiaľ možno v pôvodnom alebo zodpovedajúcom náhradnom obale, vhodnom pre transport tovaru. Tovar nesmie byť prehnutý ani zrolovaný, vyjmúc komprimované matrace.

2.6. Vada, ktorá sa prejaví počas šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za vadu, ktorú vec mala od samého počiatku, pokiaľ sa nepreukáže opak.

2.7. Kupujúci je povinný tovar pri prevzatí si riadne prehliadnuť. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zjavné vady tovaru, iba, ak by výslovne uistil kupujúceho, že vec je bez akýchkoľvek vád, alebo vadu ľstivo zastrel. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť za vady spôsobené pri preprave tovaru dopravným prostriedkom kupujúceho. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný overiť si správnosť počtu tovarov a neporušenosť ich obalu. Pokiaľ má tovar pri prevzatí porušený obal, kupujúci je povinný presvedčiť sa o celistvosti a neporušenosti tovaru. Toto je nutné uviesť do dodacieho listu, inak právo na mechanické poškodenie tovaru zaniká.

2.8. Predávajúci nezodpovedá za prípadné vady tovaru, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, a súčasne prevzatie tovaru neodmietol.

2.9. Ak je kupujúci podnikateľom, a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že kúpa sa týka tiež jeho podnikateľskej činnosti, je povinný pri vynaložení všetkej potrebnej starostlivosti zistiť vady pri prevzatí a prehliadke tovaru, ktorú je povinný previesť. Pokiaľ kupujúci, i napriek tejto prehliadke tovaru, zistí vady tovaru, je povinný tieto vady oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu potom, čo vady zistil, najneskôr však do 2 rokov odo dňa prevzatia tovaru.

3. Dĺžka práva z chybného plnenia a uplatnenia reklamácie

3.1. Právo z chyby (reklamácia) musí byť kupujúcim uplatnené v dobe 24 mesiacov (ak nie je uvedené inak) od prevzatia tovaru pri kúpe, a ak nie je tovar osobne odobraný v prevádzke predávajúceho, rozumie sa prevzatím tovaru okamžik, keď tovar kupujúci prebral od dopravcu. Dĺžka práva z chybného plnenia (ďalej tiež záručná doba) sa predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave, a to až do doby, keď bol kupujúci po skončení reklamačného konania povinný tovar prevziať. Záručná doba sa nedá zamieňať s životnosťou tovaru, tzn. dobou počas ktorej, pri správnom používaní a správnom ošetrovaní, vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania vydržať. Záručná doba je obecná administratívna lehota, ktorá nemá žiadnu priamu súvislosť s obvyklou životnosťou konkrétneho výrobku.

3.2. Právo z chybného plnenia sa nevzťahuje (nedá sa uplatniť) na tovary predávané za nižšiu cenu, u ktorých bola nižšia cena zjednaná práve s ohľadom na vady.

3.3. Reklamáciu je neodkladne nutné uplatniť bez zbytočného odkladu od objavenia vady. Prípadné omeškanie pri pokračujúcom používaní tovaru môže zapríčiniť prehĺbenie vady a znehodnotenie tovaru alebo znemožniť objektívne posúdenie skutočných príčin súčasného stavu tovaru, a môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

3.4. Miestom uplatnenia reklamácie je predovšetkým prevádzka predávajúceho, v ktorej kupujúci tovar zakúpil, viac menej kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť v akejkoľvek prevádzke predávajúceho, alebo priamo v sídle predávajúceho. V prípade, že kupujúci tovar vyrobený spoločnosťou Hilding Anders Česká republika a.s. zakúpi od iného predajcu (ďalej iba tretia osoba) než od tu uvedeného predávajúceho, je miestom uplatnenia reklamácie prevádzka tretej osoby, v ktorej kupujúci tovar zakúpil, viac menej kupujúci je oprávnený reklamáciu uplatniť v akejkoľvek prevádzke tretej osoby, alebo priamo v sídle tretej osoby.

3.5. V prípade oprávnenej reklamácie vybavením výmenou veci (alebo dodaním novej veci), má kupujúci právo na náhradu účelne vynaložených nákladov na vrátenie vadnej veci. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo napr. o opakovanú bezdôvodnú reklamáciu, pri ktorej sa už dá vyvodzovať, že sa z jeho strany jednalo o zneužitie práv). V prípade neoprávnenej reklamácie je tovar na náklady a riziko kupujúceho zaslaný na jeho uvedenú adresu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

3.6. Ak uplatní kupujúci právo z vady predaného tovaru riadnym spôsobom, bude reklamácia vrátane odstránenia vady vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak nebude dohodnuté inak. O spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne vedúci prevádzky predajcu, alebo iný kompetentný pracovník predajcu. Po uplynutí tejto lehoty sa kupujúcemu priznávajú rovnaké práva, akoby sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

3.7. Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovaru do reklamačného konania a o tomto obstará písomný zápis, alebo odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buďto uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá, a tovar bude vrátený kupujúcemu.

3.8. O tom, kedy bolo právo zo zodpovednosti za vady uplatnené, čo je predmetom reklamácie, aký spôsob riešenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj o prevedení opravy a dobe jej trvania, prípadne o spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane zdôvodnenia pri zamietnutí reklamácie, vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie - reklamačný protokol.

3.9. Predávajúci má právo na vybrané druhy tovarov stanoviť dlhšiu záručnú dobu než 24 mesiacov, ktorú vyznačí v záručnom liste, prípadne inom písomnom doklade (predajný doklad, etiketa výrobku a pod.).

4. Vybavenie reklamácie

4.1. Ak vykazuje tovar odstrániteľnú vadu, tzn. vadu, ktorá sa dá odstrániť opravou, má kupujúci právo na to, aby bol tovar bezplatne uvedený do bezchybného stavu opravou, alebo ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, výmenou veci s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami, prípadne ak sa týka vada iba súčasti tovaru, vymeniť tuto súčasť tovaru. Pokiaľ kupujúci nevyužije predchádzajúce spôsoby vybavenia reklamy, má kupujúci právo požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru. To neplatí, pokiaľ kupujúci o vade pred prevzatím veci vedel alebo vadu sám spôsobil.

4.2. V prípade vady odstrániteľnej má zákazník právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy, pokiaľ zákazník nemôže pre opakované vyskytnutie odstrániteľnej vady po oprave alebo pre väčší počet odstrániteľných vád, tovar riadne používať. O opakované vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, vyskytne po tretie. Väčším počtom vád trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácie súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.

4.3. Ak vykazuje tovar neodstrániteľnú vadu, tzn. vadu, ktorú nie je možné odstrániť alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam a tovar nie je možné riadne používať, ako tovar bez vady, má kupujúci právo požadovať výmenu tovaru za nový (na prianie kupujúceho a po dohode s predávajúcim sa dá vymeniť za akýkoľvek tovar), alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.4. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu používaniu tovaru (napr. vady estetické) a kupujúci nepožaduje výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže od zmluvy odstúpiť. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada k charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania tovaru, dĺžke jeho používania a k možnostiam ďalšieho použitia.

4.5. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej vybavenia, má predávajúci právo vyúčtovať kupujúcemu poplatok za uskladnenie, ktorý kupujúci bude povinný uhradiť do 10 dní odo dňa jeho vyúčtovania.

4.6. Ak je kupujúci podnikateľom a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že kúpa sa týka tiež jeho podnikateľskej činnosti, má kupujúci právo na odstránenie vád podľa ustanovenia § 436 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z., v účinnom znení.

5. Záverečné ustanovenie

So sťažnosťou na jednanie predávajúceho v oblasti ochrany spotrebiteľa sa dá obrátiť na orgán štátneho dozoru, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Tieto reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.01.2014. Predávajúci si vyhradzuje právo reklamačné podmienky jednostranne meniť.

Hilding Anders Česká republika a.s.

Reklamačný protokol na stiahnutie:

Verzia PDF: pdf-reklamacni-protokol-sk
Verzia XLS: xls-reklamacni-protokol-sk

 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE A ÚDRŽBU MATRACOV A VŠEOBECNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY:

Verzia PDF (Adobe Reader): SK_navod_k_pouziti_vseobecna_zaruka